การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว อ.บึงกาฬ ประจำปี 2553ที่มาของงาน

การขอพระราชทานพระราชานุญาตอันเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” จารึกถ้วยรางวัล

               เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 อำเภอบึงกาฬ ร่วมกับเทศบาลตำบลบึงกาฬ และชมรมกีฬา อำเภอบึงกาฬ ได้กำหนดจัดงาน โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ประจำปี 2544 ซึ่งจัดขึ้นเป็น ประจำทุกปีติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี และได้ขอพระราชทาน พระราชานุญาตอันเชิญพระนามาภิไธยย่อ “สธ” จารึกที่ถ้วยรางวัล เพื่อมอบแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2544 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าที่ว่าการอำเภอบึงกาฬ ผ่านทาง สำนักงานจังหวัดหนองคายวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 อำเภอบึงกาฬ ได้รับแจ้งจากสำนักงานจังหวัดหนองคายพร้อมสำเนาหนังสือ  จากสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008/2028 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 โดยแจ้งว่าสำนักงานราชเลขาธิการ โดยกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว พระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ข้อความจารึกที่ถ้วยรางวัล เพื่อดำเนินการแข่งขันเรือประเพณีไทย-ลาว ได้ และเมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว ให้รายงานสรุปผลการแข่งขันให้จังหวัดทราบ ภายใน 7 วัน


 กำหนดการแข่งขัน

                      จังหวัดหนองคาย และอำเภอบึงกาฬร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบึงกาฬ และเทศบาลตำบลบึงกาฬ ได้กำหนดจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดการแข่งขัน ดังนี้

๑. สถานที่จัดงาน
     ๑.๑ กองอำนวยการ ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
๑.๒ สนามแข่งขันตามแม่น้ำโขงฝั่งประเทศไทยจากบริเวณหัวเขื่อนถึงกองอำนวยการระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร

๒. กำหนดการจัดงาน   :  วันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ รวม ๓ วัน
๒.๑ วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ แข่งขันเรือยาวเล็กประเภทท้องถิ่นรอบคัดเลือก
– เวลา ๐๘.๐๐ น. จับสลากร่องน้ำ
– เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มการแข่งขัน

     ๒.๒ วันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓ แข่งขันเรือยาวเล็กประเภทท้องถิ่นรอบรองและรอบชิงชนะเลิศแข่งขันเรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิ่น และแข่งขันเรือยาวใหญ่ประเภททั่วไป รอบคัดเลือก
– เวลา ๐๘.๐๐ น. จับสลากร่องน้ำ
– เวลา ๐๙.๐๐ น. ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ เข้าสู่บริเวณเวทีกลาง
– เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ
– เวลา ๑๑.๐๐ น. เริ่มการแข่งขันเรือยาวใหญ่ประเภททั่วไป, เรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิ่นรอบคัดเลือก
และการแข่งขันเรือยาวเล็ก ประเภทท้องถิ่นรอบรอง-รอบชิงชนะเลิศ

     ๒.๓ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ แข่งขันเรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิ่นและเรือยาวใหญ่ประเภททั่วไป รอบรอง-รอบชิงชนะเลิศ
– เวลา ๐๘.๐๐ น. จับสลากร่องน้ำ
– เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มการแข่งขัน
– เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มการแข่งขัน
– เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีรับถ้วยพระราชทานฯ มอบรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศและพิธีปิดการแข่งขัน

๓. การแข่งขัน มี ๓ ประเภท คือ
     ๓.๑ เรือยาวใหญ่ประเภททั่วไป ฝีพาย ๕๐-๕๕ ฝีพาย
๓.๒ เรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิ่น ฝีพาย ๕๐-๕๕ ฝีพาย
๓.๓ เรือยาวเล็กประเภทท้องถิ่น ฝีพาย ๒๐-๒๕ ฝีพาย

๔. การรับสมัคร
๔.๑ เรือยาวเล็ก ประเภทท้องถิ่น คณะกรรมการจะเชิญทีมเรือด้วยตัวเอง (ไม่รับสมัคร)
๔.๒ เรือยาวใหญ่ทั้ง ๒ ประเภท คณะกรรมการจะเชิญทีมเรือด้วยตัวเอง (ไม่รับสมัคร)

๕ การจับสลากแบ่งสาย
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการจับสลบากแบ่งสายขอให้ตัวแทนทีมเรือ ทั้ง ๓ ประเภท ไปร่วมดำเนินการดังกล่าว หากไม่สามารถไปได้คณะกรรมการจะดำเนินการแทนและให้ถือว่าถูกต้องจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

๖. วิธีการแข่งขัน
๖.๑ เรือยาวใหญ่ประเภททั่วไปและประเภทท้องถิ่น
– จับสลากร่องน้ำ
– ประเภททั่วไป การแข่งขันให้มีเที่ยวละ ๒ ลำ สลับร่องน้ำ
– ประเภทท้องถิ่น การแข่งขันให้มีเที่ยวละ ๒ ลำ สลับล่องน้ำ
– ประเภทท้องถิ่น การแข่งขันให้มีเที่ยวละ ๒ ลำ สลับร่องน้ำ
– การแข่งขัน ทั้ง ๒ ประเภท (ไม่เกินสายละ ๔ ลำ) จะแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพื่อเก็บคะแนนเอาทีมที่มีคะแนนอันดับ ๑ และ ๒ ของสายไปแข่งรอบต่อไป

     ๖.๒ เรือยาวเล็กประเภทท้องถิ่น
– จับสลากร่องน้ำ
– การแข่งขันให้มีเที่ยวละ ๒ ลำ สลับล่องน้ำ
– การแข่งขันจะแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย (ไม่เกินสายละ ๓-๔ ลำ)
เพื่อเก็บคะแนนเอาทีมที่มีคะแนนอันดับ ๑ และ ๒ ของสายไปแข่งรอบต่อไป

     ๖.๓ รายละเอียดวิธีการแข่งขัน ตามกติกาการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๓ อำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคาย

๗. คุณสมบัติของฝีพาย
     ๗.๑ มีสุขภาพร่างการแข็งแรง
๗.๒ สามารถว่ายน้ำในชุดพายเรือได้ไกล และนานพอสมควร

๘. การปฏิบัติของทีมเรือ
     ๘.๑ ให้แต่ละทีมเตรียมเรือและไม้พายไปเองเรือที่ใช้แข่งขันจะนำมาจากที่ใดก็ได้
๘.๒ เรือยาวใหญ่จะต้องเป็นเรือที่ขุดด้วยไม้เท่านั้น ส่วนเรือยาวเล็กใช้ได้ทั้งเรือขุดและเรือที่ต่อด้วยไม้
๘.๓ ต้องจัดหาเรือลากจูงเองทุกลำ

๙. รางวัล
๙.๑ รางวัลเรือยาวใหญ่ประเภททั่วไป (ก) มี ๔ รางวัล
– ชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ และเงินรางวัล ๓๐๐,๐๐๐ บาท
– รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียติยศ
– รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียติยศ
– รองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียติยศ

     ๙.๒ รางวัลเรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิ่นมี ๔ รางวัล
– ชนะเลิศ เงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท
– รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียติยศ
– รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียติยศ
– รองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียติยศ

     ๙.๓ รางวัลเรือยาวเล็กประเภทท้องถิ่น มี ๔ รางวัล
– ชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
– รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียติยศ
– รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียติยศ
– รองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียติยศ

     ๙.๔ รางวัลเรือยาวใหญ่ประเภททั่วไป (ข) มี ๔ ประเภท
– ชนะเลิศ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
– รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียติยศ
– รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียติยศ
– รองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียติยศ

     ๙.๕ การครองรางวัลถ้วยพระราชทานฯ ทีมเรือที่ชนะจะต้องชนะเลิศติดต่อกัน ๓ ปี จึงจะได้ครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ สำหรับทีมเรือที่ชนะแต่ละปี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดทำถ้วยจำลองให้ไว้เป็นเกียรติ

 ข้อมูลจาก : www.nongkhai.go.th/bungkan 

 

สรุปผลการแข่งขันเอยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานมิตรภาพไทย-ลาว
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2553

ประเภทไม่เกิน 25 ฝีพาย
1. เทพบุตรหอคำ จ.หนองคาย เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2. ธิดาสว่างราช สปป.ลาว เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3. ย่าคำไหล อ.เซกา จ.หนองคาย เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
4. เทพวารี อ.บึงโขลงหลง จ.หนองคาย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกีรยติยศ

ประเภทไม่เกิน 55 ฝีพาย (ท้องถิ่น)
1. พระยาคำแสน วัดใต้ เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2. เจ้าพ่อแก่งอาฮง บ้านอาฮง เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3. เจ้าพ่อจงใจหาญ บ้านนาโนน เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
4. ว.เพรนารินทร์ วัดเหนือ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประเภทไม่เกิน 55 ฝีพาย ข
1. ศรีอโยธยา กองโรงงานวัตถุระเบิด จ.พระนครศรีอยุธยา เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2. เทพสุริยะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3. เพชรประดู่ ว.ไชยา เทศบาลตำบลวัดประดู่ จ.สุราษฎร์ธานี เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
4. พญาชาละวัน-สิงห์ลีโอ อบต.ไผ่ขวาง จ.พิจิตร เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประเภทไม่เกิน 55 ฝีพาย ก
1. เทพนรสิงห์ 88 จ.สระบุรี ครองถ้วยพระราทาน สธ. พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท
2. เจ้าแม่ประดู่ทอง กองทัพเรือ เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3. เกรียงเดชรัต จ.ราชบุรี เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
4. นางคำปิว บ้านวังยาง จ.อุบลราชธานี เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

 ลิงค์งานแข่งเรือปี 2552

 

Comments

comments

One Response to “การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว อ.บึงกาฬ ประจำปี 2553”

  1. บึงกาฬ งานบุญแข่งเรือ « ฺฺBuengkan 77 Says:

    […] […]


Leave a Comment

:idea13: :idea8: :idea5: more »


 
  • แกลลอรี่
    17 bungkan-28 DSC_1275_850 DSC_4093_700 DSC_4127_700 DSC_4153_700 KHO_3280_700 KHO_4630_700 qaratta04

Travel Talk

Travel Views

Backpack

Social Buttons by Linksku