Tags : อำเภอเมืองบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการประชาชน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2558) เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรี […]